AVIAN MEDICINA KFT.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELE

Hatályos: 2021. SZEPTEMBER 1. napjától

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. AZ AVIAN Medicina Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-375548, adószám: 26700700-2-43, székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48., képviselő: Varga Krisztián István ügyvezető továbbiakban „AVIAN”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk”) 6:77. § -ában foglaltak alapján meghatározza a megrendelések, valamint a szerződések megkötésénél alkalmazandó Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban „ÁSZF”).

1.2. Jelen ÁSZF célja, hogy meghatározza az AVIAN által vállalt és nyújtott valamennyi egészségügyi szolgáltatás és termékértékesítés, illetve az ezekhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételének és teljesítésének részletes szabályait a hatályos jogszabályi környezettel és irányadó szakmai előírásokkal összhangban.

1.3. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült.

1.4. AZ AVIAN elérhetőségei

Diagnosztikai szolgáltatás esetén lakossági ügyfelek részére:

Üzleti ügyfelek részére:

Termékértékesítés esetén

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

2.1. Az AVIAN az általa a www.avianmedicina.hu és www.mobilszures.hu domain megjelölésű weboldalon található szolgáltatásaival (a továbbiakban: honlap) és termékértékesítéseivel kapcsolatos szerződéseket a jelen ÁSZF rendelkezései szerint teljesíti.

2.2. Jelen ÁSZF rendelkezései az AVIAN és az ügyfél (továbbiakban Ügyfél) között létrejött laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás nyújtására, valamint termékértékesítésre vonatkozó szerződésekre, a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan az Ügyfél által tett és az AVIAN által elfogadott ajánlatra, továbbá az Ügyfél részére teljesített laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatásokra vonatkoznak. Ügyfélnek minősül a szolgáltatás megrendelője mellett azon személy is, akitől a minta származik.

2.3. Jelen ÁSZF valamennyi, az AVIAN által az Ügyféllel kötött egyedi szerződésre (továbbiakban Szerződés) kötelezően irányadó és érvényes. A Felek az ÁSZF rendelkezéseitől közös megegyezéssel, írásban Egyedi Szerződésben térhetnek el. Ebben az esetben az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

2.4. Jelen ÁSZF annak keltétől a visszavonásáig vagy módosításáig hatályos.

 1. AZ ÁSZF KÖZZÉTÉTELE

3.1. AZ AVIAN az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét, továbbá annak módosítása esetén az új hatályos szövegét a módosítás hatályba lépése előtt honlapján teszi közzé.

 1. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

4.1. AZ AVIAN az ÁSZF-et az Ügyfél kifejezett hozzájárulása nélkül bármikor egyoldalúan módosíthatja.

4.2. A módosításról az AVIAN az Ügyfelet a honlapon történő közzététellel értesíti.

 1. A JOGVISZONYRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

5.1. AZ AVIAN a szolgáltatást a felek között kötött szerződés és annak elválaszthatatlan mellékletei, a jelen ÁSZF, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok és irányadó szakmai előírások és protokollok szerint nyújtja.

5.2. AZ AVIAN kijelenti, hogy maga, vagy szakmai partnerei bevonásával a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, továbbá a laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatás tekintetében tevékenységére vonatkozóan általános szakmai felelősségbiztosítással, és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.

5.3. AZ AVIAN a szolgáltatás nyújtásához közreműködőt vehet igénybe. A közreműködők esetében az AVIAN előzetesen meggyőződik azok tevékenységének jogszerűségéről és szakszerűségéről.

 1. ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6.1. Az Ügyfél az adott szolgáltatást és/vagy terméket az AVIAN honlapján és telefonos ügyfélszolgálatán tudja megrendelni és az itt leírt folyamat szerint megvásárolni a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

6.2. AZ AVIAN köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az Ügyfél az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

6.3. AZ AVIAN köteles az Ügyfél megrendelését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül visszaigazolni. A visszaigazolás elmaradása mentesíti az Ügyfelet az ajánlati kötöttség, illetve szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés, illetve a visszaigazolás akkor minősül megérkezettnek, amikor az az AVIAN, illetve az Ügyfél számára hozzáférhetővé válik.

6.4. A visszaigazolással létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül.

 1. A SZOLGÁLTATÁS

7.1. AVIAN jelen ÁSZF feltételei mellett, továbbá a vonatkozó jogszabályok és szakmai protokollok betartásával vállalja a honlapján bemutatott szolgáltatástok és termékek ott meghatározott áron történő szolgáltatását, illetve értékesítését, azaz együttesen a továbbiakban „Szolgáltatás” nyújtását az Ügyfél részére.

7.2. Az Ügyfél a megrendelés során a honlapon aktuálisan felsorolt szolgáltatások és termékfajták  közül választhat.

7.3. A szolgáltatás igénybevételének időpontjában a megrendelt Szolgáltatás típusa nem változtatható, az Ügyfél a megrendelt Szolgáltatástípustól eltérő típusú Szolgáltatás elvégzését nem igényelheti, az AVIAN a megrendelt Szolgáltatás típustól eltérő Szolgáltatás elvégzését megtagadhatja. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás megkezdése előtt vagy a szolgáltatás megkezdését követően nyilatkozik úgy, hogy a megrendelt Szolgáltatás elvégzését nem kívánja, úgy az Ügyfél a szolgáltatás teljes díjának megfizetésére köteles, az Ügyfél a megfizetett díj vonatkozásában visszaigénylésre nem jogosult.

 1. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

8.1. A szolgáltatás megrendelése során az Ügyfél az AVIAN telefonos ügyfélszolgálatán történő egyeztetéssel, illetve a honlapján található időpont foglalással tudja kiválasztani a szolgáltatás teljesítésének idejét, helyszínét és a szolgáltatás típusát. A megrendelés során az ügyfél köteles az ügyfélszolgálaton telefonon, a megküldött formanyomtatványon, illetve honlapon erre a célra kialakított felületen meghatározott valamennyi adat teljeskörű megadására és kitöltésére. A megadott adatok pontosságáért, helytállóságáért és valódiságáért a felelősség az Ügyfelet terheli, az AVIAN kizár minden felelősséget az Ügyfél által pontatlanul, valótlanul, hibásan vagy hiányosan megadott adatok és az ebből eredő következmények vonatkozásában. A megrendelést az Ügyfél az adatok megadásával és megerősítésével, az űrlap beküldésével zárja le.

8.2. AZ AVIAN szolgáltatásainak megrendeléséhez és a Felek közötti jogviszony létrejöttéhez az Ügyfél köteles arról nyilatkozni, hogy az ott feltüntetett és elérhető valamennyi dokumentum – így különösen a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató – tartalmát megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja.

8.3. A megrendelést követően az AVIAN elektronikus úton visszaigazolást küld az Ügyfél által megadott e-mail címre a megrendelés tényéről, amely tartalmazza a fizetési opciók kiválasztásához és a megrendelés megerősítéséhez szükséges linket, valamint a megrendelés módosításához vagy törléséhez szükséges információt. Az Ügyfél az AVIAN e-mailjének kézbesítésétől számított 6 órán belül köteles a linkre kattintást követően a számlázási adatokat ellenőrizni, illetve a megrendelést ezáltal megerősíteni.

Amennyiben az Ügyfél 1 órán belül a megrendelését nem erősíti meg, úgy a AVIAN jogosult a megrendelés, ezáltal az időpont törlésére. Ezen esetben az Ügyfélnek újra kell kezdenie a megrendelés folyamatát. A megrendelés törléséről az AVIAN külön elektronikus igazolást küld az Ügyfél részére.

8.4. A szolgáltatás vételárát az Ügyfél köteles az AVIAN részére határidőben és hiánytalanul megfizetni a szolgáltatás megkezdése előtt a 11. pontban részletezettek szerint. AVIAN mindaddig nem köteles a szolgáltatás megkezdésére, amíg a szolgáltatás vételára részére megfizetésre nem került.

8.5. A szolgáltatás megrendelése előzetes fizetés esetén a sikeres fizetés tényével és a megrendelés megerősítésével, míg a helyszíni fizetési opció választása esetén a megrendelés megerősítésével válik véglegessé. AZ AVIAN előzetes fizetés esetén a sikeres fizetés tényéről és a megrendelés véglegességéről, helyszíni fizetési opció választása esetén a megrendelés véglegességéről 24 órán belül visszaigazolást küld az Ügyfél által megadott e-mail címre. A visszaigazolás tartalmazza az Ügyfél nevét, e-mail címét, telefonszámát a megrendelt Szolgáltatás típusát, a megrendelés azonosítót, a kiválasztott helyszínt és időpontot. Amennyiben az Ügyfél 24 órán belül nem kapja meg az AVIAN visszaigazolását, úgy köteles ezen tényről haladéktalanul írásban tájékoztatni a AVIAN ügyfélszolgálatát az e-mail címre küldött email útján, kérve a visszaigazolás megküldését. Amennyiben az Ügyfél 12 órán belül – vagy amennyiben a kiválasztott időpont ennél korábbi, legkésőbb a kiválasztott időpontot megelőző 1 óráig – nem kapja meg a visszaigazolást, úgy mentesül a szerződéskötési kötelezettség alól, és a már kifizetett szolgáltatási díjat visszaigényelheti email útján, vagy új időpontot igényelhet.

8.6. A megrendelés véglegességének AVIAN igazolását követően az Ügyfél a megrendelését az ügyfélszolgálaton módosíthatja vagy törölheti. Amennyiben az Ügyfél a megrendelését a vizsgálat időpontját legalább 72 órával megelőzően módosítja vagy törli, úgy az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége nem keletkezik, amennyiben az Ügyfél a megrendelését vizsgálat időpontját megelőző 48 órával megelőzően módosítja vagy törli, úgy az AVIAN rendelkezésre állásáért az Ügyfél a megrendelt Szolgáltatás díjának 50% fizetésére köteles, illetve az AVIAN a díj 50%-át ebben az esetben visszatéríti, míg a Szolgáltatást megelőző 24 órában lemondásnak vagy módosításnak nincs helye.

8.7. Az Ügyfél köteles a megrendelés során valós és pontos adatokat megadni, és azokat a megrendelés elküldése előtt is ellenőrizni. Az Ügyfél a megrendelés megküldését megelőzően jogosult a megadott adatokat bármikor módosítani.

8.8. AZ AVIAN nem vállal felelősséget az Ügyfél hibás vagy hiányos adatszolgáltatásából adódó késedelemért, hibáért, az erre visszavezethető nem teljesítésért, vagy bármely kárért, ezen esetekben az AVIAN a szolgáltatás nyújtását megtagadja. Az Ügyfél nyilvánvalóan valótlan, a szolgáltatás nyújtásához alkalmatlan adatszolgáltatása esetén az AVIAN a szolgáltatás nyújtását megtagadja. Az Ügyfél téves, hibás vagy hiányos adatközléséből eredő minden kár és egyéb következmény az Ügyfelet terheli, az AVIAN a téves, hibás vagy hiányos adatközlésből eredő károkért a felelősséget kizárja.

8.9. AZ AVIAN kizárja a kártérítési felelősségét azon nem várt esetre, ha a honlap átmenetileg elérhetetlen, vagy működésével kapcsolatos egyéb meghibásodás akadályozza a szolgáltatás megrendelését.

 1. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

9.1. A Felek a szerződés teljesítése érdekében a jóhiszeműség és a tisztességesség jegyében együttműködnek, a teljesítés szempontjából lényeges információkról, változásokról folyamatosan és kölcsönösen, írásban tájékoztatják egymást annak bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül. A tájékoztatás elmaradásából, késedelméből adódó jogkövetkezmények az információ közlést nem, vagy késedelmesen teljesítő Felet terhelik.

9.2. A teljesítés helye a Felek eltérő rendelkezése hiányában az AVIAN székhelye, telephelyei, illetve az egyes szolgáltatások elvégzésére kijelölt hely.

9.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez az Ügyfél, törvényes képviselője vagy kedvezményezettje, aláírásával ellátott, a vizsgálat elvégzésével kapcsolatos hozzájárulási nyilatkozatára, valamint további nyilatkozataira (ideértve, de nem kizárólagosan az adategyeztető nyilatkozatot) lesz szükség, amelyeket a vizsgálat helyszínén köteles megadni.

9.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatás nyújtásához szükséges nyilatkozatok, tájékoztatók aláírását a helyszínen megtagadja, a AVIAN a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

9.5. A fent megjelölt nyilatkozatokat az AVIAN készíti elő, biztosítja az Ügyfél számára, a szolgáltatás teljesítésének helyszínén és időpontjában, papír alapon, az Ügyfél előzetes adatszolgáltatása alapján.

9.6. AZ AVIAN a szolgáltatásai tartalmát, célját, hatását és bruttó ellenértékét teljeskörűen ismerteti a honlap felületén, amelyről az Ügyfél köteles tájékozódni és valamennyi lényeges információt megismerni.

9.7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az AVIAN a tájékoztatási kötelezettségét az általa rendszeresített tájékoztatók, nyomtatványok, nyilatkozatok – ideértve az adatkezelési tájékoztatót is – segítségével teljesíti. A tájékoztatás tényét, érthetőségét, részletességét az Ügyfél aláírásával, vagy azzal egyenértékű formában – online megrendelés során az ellenőrző négyzet (check box) kipipálásával – igazolja. Mindezek mellett az Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatban szóban és írásban további tájékoztatást kérhet az AVIAN-tól.

9.8. AZ AVIAN a Szerződésben foglalt szolgáltatást az abban meghatározott feltételekkel és minőségben köteles és jogosult teljesíteni Ügyfél, vagy megfelelő feltételek fennállása mellett annak kedvezményezettje részére teljesíteni.

9.9. AZ AVIAN a 18. életévüket be nem töltött személyek részére a szolgáltatást abban az esetben teljesítheti, amennyiben annak törvényes képviselője által aláírt nyilatkozata az AVIAN részére átadásra kerül.

9.10. Az Ügyfél köteles a kiválasztott és az AVIAN által visszaigazolt helyszínen és időpontban pontosan és személyesen megjelenni a szolgáltatás igénybevételéhez.

9.11. Amennyiben az Ügyfél a megjelenésével a visszaigazolt időponthoz képest 10 percet meghaladó késedelembe esik, és az AVIAN aznapi kapacitása lehetővé teszi, az AVIAN törekszik a szolgáltatást még aznap későbbi időpontban az Ügyfél részére nyújtani, azonban – tekintettel az előre tervezett kapacitás mennyiségére – erre nem köteles. Amennyiben a szolgáltatás nyújtására aznap a kapacitás hiánya okán már nincs lehetőség, úgy az Ügyfél egy alkalommal, csak és kizárólag az elmaradt szolgáltatás napján új időpontot igényelhet e-mail útján.

9.12. Amennyiben az Ügyfél az AVIAN által visszaigazolt helyszínen és időpontban egyáltalán nem jelenik meg, úgy az AVIAN a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

9.13. Az Ügyfél a szolgáltatás helyszínén a szolgáltatás igénybevételéhez köteles bemutatni a visszaigazolásban szereplő megrendelő azonosítót, ennek hiányában az AVIAN a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

9.14. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai, higiéniás és mentális állapotban személyesen megjelenni, ezek hiányában a AVIAN a szolgáltatás nyújtását megtagadja. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételekor illuminált állapotban vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt jelenik meg, illetve amennyiben az Ügyfél agresszív, megfélemlítő, vandál vagy károkozó magatartást tanúsít, az AVIAN a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

9.15. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételekor nem – a megrendelést visszaigazoló e-mailben, illetve a www.AVIAN.hu honlapon szereplő tájékoztatásban szereplő – mintavételi előírásoknak megfelelő állapotban jelenik meg, úgy az AVIAN a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja. Amennyiben az AVIAN a szolgáltatás nyújtását nem tagadja meg, és az Ügyfél a szolgáltatást igénybe veszi, – tekintettel arra, hogy az Ügyfél nem a mintavételi előírásoknak megfelelő állapotban jelent meg – az AVIAN a mintavétel értékelhetőségéért és eredményességéért felelősséget nem vállal. Ezen esetben az AVIAN értékelhetetlen vagy eredménytelen mintavétel esetében is a szolgáltatás díjának teljes összegére jogosult.

9.16. Az Ügyfél a szolgáltatás helyszínén és idején köteles személyazonosításra alkalmas okmány, valamint TAJ kártya bemutatásával igazolni magát. Az okmányok bemutatásának megtagadása esetén az AVIAN a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

9.17. A Szolgáltatás nyújtása és igénybevétele, azaz a szolgáltatás az adategyeztető nyilatkozat aláírásával megkezdődik.

9.18. A szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfél köteles a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatás helyszínén érvényes magatartási szabályokat, és a szolgáltatás tárgyát képező vizsgálat során a vizsgálatot végző személy instrukcióit betartani. A szabályok és instrukciók be nem tartása esetén az AVIAN jogosult a szolgáltatást megtagadni.

9.19. AZ AVIAN szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatást az Ügyfél önrendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett nyújtja. Az Ügyfél önrendelkezési joga keretében szabadon döntheti el, hogy igénybe kívánja-e venni a szolgáltatást azzal, hogy az AVIAN által már megkezdett, illetőleg elvégzett szolgáltatás esetében az AVIAN minden esetben a szolgáltatás díjának teljes összegére jogosult, az Ügyfél a szolgáltatás díját nem igényelheti vissza.

9.20. Amennyiben az AVIAN a szolgáltatás tárgyát képező vizsgálatot már megkezdte, de annak befejezése vagy annak eredménye az Ügyfélnek felróható bármely okból marad el, úgy az AVIAN a vizsgálat teljes díjára jogosult, az Ügyfél a megfizetett díj vonatkozásában visszaigénylésre nem jogosult.

9.21. Amennyiben az AVIAN a szolgáltatás nyújtását megkezdte, de a szolgáltatást teljesíteni azért nem tudja, mert az Ügyfél alkalmatlan állapotban jelenik meg, úgy a AVIAN a vizsgálat teljes díjára jogosult, az Ügyfél a megfizetett díj vonatkozásában visszaigénylésre nem jogosult. AZ AVIAN kizár minden felelősséget azon károkért és egyéb következményekért, amelyek abból adódnak, hogy az Ügyfél nem alkalmas állapotban jelent meg.

9.23. Amennyiben az AVIAN bármely előre nem látható váratlan külső ok vagy körülmény miatt a szolgáltatás nyújtására a visszaigazolásban szereplő helyszínen és időpontban nem képes, az Ügyfél   e-mail útján új időpontot igényelhet. AZ AVIAN a szolgáltatás új időpontját az Ügyfél igénylésének beérkezésétől számított 48 órán belüli időpontra biztosítja. Amennyiben az AVIAN 48 órán belüli új időpontot nem tud biztosítani az Ügyfél részére, úgy az Ügyfél a már kifizetett szolgáltatási díj összegét visszaigényelheti e-mail útján.

 1. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS LELETKÖZLÉS

10.1. Az elvégzett és kifizetett szolgáltatások eredményeit, leleteit az AVIAN a vizsgálat elvégzésének időpontjától számított 24 órán belül küldi meg az Ügyfél részére. AZ AVIAN minden esetben elektronikus úton küldi meg az eredményeket, leleteket az Ügyfél részére az általa megadott e-mail címre titkosítva. Az Ügyfél hibás adatszolgáltatásából adódó károkért az AVIAN nem vállal felelősséget.

10.2. Az eredmények, leletek megküldésével a Felek közti jogviszony automatikusan, teljesítéssel megszűnik. AZ AVIAN a szolgáltatásból eredő kötelezettségeit az eredmények, leletek Ügyfél által megadott e-mail címre történő megküldésével teljesíti. AZ AVIAN kizárja felelősségét azon esetekre, amennyiben az általa megküldött eredmény, lelet az Ügyfél által használt levelezőrendszer szűrőrendszere vagy egyéb okból „spam” vagy egyéb megjelölésű mappába kerül, vagy az Ügyfél által egyéb okból nem olvasható vagy található.

10.3. A leletközlés során az AVIAN a leletben található személyes és különleges adatokat kódolt dokumentum alkalmazásával védi. A lelet megnyitásához szükséges speciálisan generált jelszót az AVIAN előzetesen az Ügyfél tudomására hozza.

10.4. Az Ügyféllel kapcsolatos bárminemű információ – ideértve mindennemű személyes adatot, különleges adatot – közlésére telefonos formában nincs lehetőség.

10.5. A lelet tartalmával kapcsolatban az Ügyfél a lelet megküldését követő 8 napon belül nyújthat be reklamációt az AVIAN-hoz.

10.6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén az Ügyféltől levett minta biztonsággal történő kiértékelése – az AVIAN érdekkörén kívül eső okokból – nem lehetséges, ezen esetben a levett minta nem értékelhető. Nem értékelhető minta esetén az AVIAN az Ügyfél részére leletet nem küld, a nem értékelhető minta tényéről, mint a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet e-mail útján tájékoztatja, nem értékelhető mintával végződő eredményről történő írásbeli tájékoztatás megküldésével az AVIAN a szolgáltatást és a szolgáltatásból eredő kötelezettségeit teljes körűen és határidőben teljesíti. A nem értékelhető minta eredmény tényéből eredő bármely károk vagy egyéb következmények vonatkozásában az AVIAN a felelősségét kizárja. A nem értékelhető minta esetén – leszámítva a 9.15. pontban foglalt eseteket – az Ügyfél írásban újabb mintavétel elvégzésére irányuló időpontot kérelmezhet az AVIAN-tól. AZ AVIAN az írásbeli kérelem beérkezésétől számított 48 órán belül újabb mintavételi lehetőséget biztosít az Ügyfél részére, további fizetési kötelezettség nélkül. Az újabb mintavétellel kapcsolatos eredmény, lelet megküldésének határideje vonatkozásában a 10.1. pontban foglaltak az irányadóak. Amennyiben az Ügyfél újabb mintavétellel kapcsolatos kérelmet nem kíván előterjeszteni, – a 9.15. pontban foglalt esetek kivételével – az Ügyfél kérelmezheti a szolgáltatási díj visszaigénylését.

10.7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a lelet tartalma nem helyettesíti a szakszerű orvosi véleményt. A laborvizsgálatok kiértékelése mindig orvosi szakértelmet kíván.

10.8. Amennyiben az AVIAN a leletközlési kötelezettségének 24 órán belül neki felróható okból nem tenne eleget, úgy az Ügyfél a megfizetett díj 100%-át visszaigényelheti

10.9. Az Ügyfél téves adatközléséből eredő lelet kijavítás iránti igényét az Ügyfél a lelet megküldését követő 8 napon belül írásban nyújthatja be.

10.10. Az Ügyfél a lelet eredményének módosítását vagy kijavítását semmilyen esetben sem kérelmezheti, sem más AVIAN leletének tartalmára, sem egyéb okra történő hivatkozással.

10.10. Az AVIAN a Szolgáltatás díján túl fennálló más tapadó vagy kapcsolódó károk megtérítési kötelezettségét a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével kizárja.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

11.1. A honlapon feltüntetett árak a megrendelhető szolgáltatás magyar forintban kifejezett bruttó értékét tartalmazzák. Az Ügyfél a szolgáltatás árát a honlap felületén feltüntetett értékben, magyar forintban köteles megfizetni. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás díját külföldi bankszámláról vagy külföldi bankkártyával teljesíti, úgy az ezen tényből eredő bármilyen, a fizetéssel és átváltással felmerülő esetleges további költség az Ügyfelet terheli. Amennyiben vita merülne fel az Ügyfél és az AVIAN között a szolgáltatás árának megfizetése vonatkozásában, úgy az Ügyfelet terheli a megfizetés tényének hitelt érdemlő bizonyítása, és az ezzel kapcsolatosan felmerülő bármely banki vagy egyéb költség viselése.

11.2. Az Ügyfél az általa választott szolgáltatást online fizetés esetén az időpont foglalásának, míg helyszíni fizetés esetén a szolgáltatás igénybevételének idején érvényes áron veheti igénybe.

11.3. Az Ügyfél a megrendelt szolgáltatás ellenértékét – a 8.3 pontban írtaknak megfelelően – választása szerint előzetes fizetés vagy a vizsgálat helyszínén történő fizetés formában tudja kiegyenlíteni. Az Ügyfél a fizetés módját a megrendeléssel egyidejűleg tudja kiválasztani.

11.4. Előzetes fizetés választása esetén az AVIAN által megküldött díjbekérő vagy számla szerint kell az Ügyfélnek eljárni és átutalással fizetni, vagy a visszaigazoló emailben szerepel a megrendelés kifizetéséhez szükséges link. Az Ügyfél a link használatával köteles a megrendelt szolgáltatás ellenértékének megfizetésére. Előzetes fizetés választása esetén az Ügyfél a megrendelt szolgáltatás ellenértékét a visszaigazolást tartalmazó elektronikus levél küldésétől számított 6 órán belül köteles kiegyenlíteni.

11.5. Helyszíni fizetés választása esetén az Ügyfél a fizetési kötelezettségének valamennyi szolgáltatási ponton készpénzben, vagy bankkártyával történő fizetés útján tud eleget tenni. Bankkártyával történő fizetés esetén az AVIAN kizár minden felelősséget a bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító bank hibájából eredő levonásokért és a bankkártyás fizetés lehetőségének átmeneti szüneteléséből eredő következményekért és károkért.

11.6. Előzetes fizetés vagy a helyszínen bankkártyával történő fizetés esetén az Ügyfél fizetési kötelezettsége abban az esetben tekinthető a teljesítettnek, amennyiben a megrendelt szolgáltatás ellenértéke az AVIAN bankszámláján jóváírásra kerül.

11.7. AZ AVIAN a szolgáltatás ellenértékéről a számláját minden esetben elektronikus úton, az Ügyfél által megadott e-mail címre küldi meg, amely tényt az Ügyfél a szolgáltatás megrendelésével kifejezetten elfogadja, abba beleegyezik.

11.8. Előzetes fizetés esetén az AVIAN az Ügyfél által megrendelt és kifizetett szolgáltatás ellenértékéről a vonatkozó számláját a szolgáltatás ellenértékének megfizetésétől számított 1 órán belül – a megrendelés véglegességéről szóló és a 8.5. pontban írt – visszaigazolás megküldésével egyidejűleg küldi meg az Ügyfél részére. Helyszíni fizetés esetén az AVIAN a szolgáltatás ellenértékéről a vonatkozó számláját a szolgáltatás ellenértékének megfizetésével egyidejűleg, de legkésőbb 1 órán belül küldi meg az Ügyfél részére. Amennyiben vis maior vagy előre nem látható, az AVIAN-on kívül álló és általa befolyásolhatatlan és elháríthatatlan esemény okán az AVIAN a vonatkozó számlát a jelen pontban meghatározott határidőben kiállítani és/vagy az Ügyfél részére megküldeni nem tudja, úgy ezen kötelezettségének a külső ok elhárultát követően haladéktalanul, de legkésőbb a külső ok elhárultát követő 48 órán belül tesz eleget. Amennyiben az Ügyfél 1 órán belül nem kapja meg a AVIAN vonatkozó elektronikus számláját, úgy köteles ezen tényről haladéktalanul írásban tájékoztatni az AVIAN ügyfélszolgálatát e-mail útján, kérve a vonatkozó számla megküldését.

11.9. Amennyiben az Ügyfél az AVIAN által megküldött számla utólagos kijavítását kívánja igényelni, úgy kijavítás iránti írásbeli igényét az AVIAN részére – a kijavításra szoruló adat(ok) körének pontos megjelölésével és a kijavítással érintett számla megküldésével –   e-mail útján tudja előterjeszteni. Az Ügyfél a számla utólagos kijavítása iránti kérelmét legkésőbb a vonatkozó számla Ügyfél részére történt megküldésének napjától számított 15 naptári napon belül kérelmezheti, ezen határidő eltelte után az AVIAN a vonatkozó számla kijavítására és a kijavított számla megküldésére nem köteles. AZ AVIAN a kijavítás iránti igény alapján a kijavított számlát az igény beérkezésének napjától számított 14 naptári napon belül elektronikus úton küldi meg az Ügyfél részére.

11.10. Amennyiben a honlap felületén az AVIAN gondossága ellenére rendszerhibára visszavezethető nyilvánvalóan téves, hibás vagy megtévesztő ellenérték kerül feltüntetésre, az AVIAN nem köteles a szolgáltatást a hibás, téves áron teljesíteni. Ebben az esetben az AVIAN felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél jogosult elállni a megrendelési szándékától. Ebben az esetben az Ügyfél a már kifizetett szolgáltatási díj összegét visszaigényelheti   e-mail útján.

11.11. Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglalt esetekben a már megfizetett szolgáltatási díj vagy annak egy részének visszaigénylésére jogosult, úgy a visszaigénylésre vonatkozó igényét az arra okot adó körülmény felmerülésének napjától számított 14 naptári napon belül írásban köteles megküldeni a AVIAN részére   e-mail útján. Visszaigénylésre vonatkozó kérelem hiányában az AVIAN visszatérítésre nem köteles. Megalapozott visszaigénylési kérelem esetén az AVIAN a visszaigénylésre vonatkozó e-mail beérkezésétől számított 14 naptári napon belül az Ügyfél által már megfizetett díj jelen ÁSZF-ben meghatározott mértékének megfelelő összeget visszafizeti az Ügyfél részére. Előzetes online fizetés esetén az AVIAN az összeget azon online fizetési módon keresztül fizeti vissza az Ügyfél részére, amelyen keresztül a szolgáltatási díj az Ügyfél által megfizetésre került. Helyszíni fizetés esetén a AVIAN az összeget azon bankszámlaszámra történő átutalás útján fizeti vissza az Ügyfél részére, amely bankszámlaszámot az Ügyfél a szolgáltatási díj visszaigénylésére vonatkozó kérelmében megjelölte. Amennyiben az Ügyfél a visszaigénylésében nem, hiányosan vagy hibásan jelöli meg a visszafizetéshez szükséges bankszámla vagy egyéb adatokat, az AVIAN a szükséges adatok megfelelő szolgáltatásáig a visszafizetésre nem köteles. AZ AVIAN minden esetben átutalás útján teljesíti a visszafizetést, azon esetben is, amennyiben a helyszíni fizetésre készpénzben került sor. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás díját külföldi bankszámláról vagy külföldi bankkártyával teljesítette, az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az AVIAN a szolgáltatás forintban meghatározott összegét fizeti vissza az Ügyfél részére, függetlenül a visszafizetéskori váltási árfolyamtól. A külföldi bankszámla vagy külföldi bankkártya tényéből eredő bármilyen további, a visszafizetéssel és átváltással felmerülő esetleges költség az Ügyfelet terheli.

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

12.1. Az Ügyfél hibás szolgáltatásteljesítés esetében kellékszavatossági igénnyel élhet, amelynek során választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést.

12.2. Az Ügyfél a fenti jogával nem élhet abban az esetben, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az az AVIAN-nak aránytalan többletköltséget eredményezne.

12.3. A kellékszavatossági jogokra a Ptk. és egyéb, a fogyasztói jogokkal kapcsolatos jogszabályok rendelkezései irányadók.

 1. ADATOK NYILVÁNTARTÁSA, ADATVÉDELEM, ADATBIZTONSÁG

13.1. AZ AVIAN az Ügyfél mindennemű adatát a hatályos jogszabályok és adatkezelési elvek betartásával, fokozott gondossággal kezeli. Az adatkezelésre vonatkozó információk és tájékoztatás az AVIAN Adatkezelési Tájékoztatójában kerülnek részletezésre, amelyet az AVIAN a honlap honlapján hoz nyilvánosságra. Az Adatkezelési Tájékoztató és a jelen ÁSZF megismerése és elfogadása a szolgáltatás megrendelésének és igénybevételének elengedhetetlen feltétele.

13.2. AZ AVIAN a technika mindenkori fejlettségének megfelelő műszaki és biztonsági intézkedéseket alkalmazza az Ügyfél személyes adatainak védelme, biztonságos kezelése érdekében az adatok biztonsága, sérülésmentessége, megsemmisülése, rendelkezésre állása, jogosulatlan hozzáférés, felhasználás, megváltoztatás, törlés elleni védelem biztosítására.

13.3. AZ AVIAN az adattovábbításokat a megfelelő biztonsági intézkedések mellett végzi, azonban az elektronikus adatközlés az internet használata, annak nyílt jellege miatt kockázatokkal jár, amelyre a Szolgáltatnak nincs ráhatása. A továbbított közlések ebből adódó megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatti károkkal kapcsolatos felelősség nem terheli a AVIAN-t.

 1. KAPCSOLATTARTÁS

14.1. A Felek a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatos értesítéseket, nyilatkozatokat írásban, személyesen, elektronikusan, vagy postai útján teszi meg.

14.2. A kapcsolattartás az AVIAN részéről az 1.4. pontban megjelölt elérhetőségeken, az Ügyfél részéről az általa megadott elérhetőségeken történik.

 1. ELÁLLÁS, FELMONDÁS

15.1. Az Ügyfél az ügyfélszolgálaton honlapon a Szolgáltatás megrendelését annak véglegesítéséig bármikor megszakíthatja.

15.2. Az Ügyfél a sikeres fizetés tényéről és a megrendelés véglegességéről szóló értesítés időpontjától számított 14 napon belül a szerződéstől elállhat, amennyiben a szolgáltatás igénybevételére még nem került sor.

15.3. A megfelelően kitöltött és aláírt Elállási nyilatkozatot az AVIAN alábbi elérhetőségére szükséges elküldeni.

15.4. Az Ügyfél jogszerű elállása esetén, a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint az AVIAN köteles a szolgáltatás ellenértékének visszatérítésére. Ugyanakkor az AVIAN nem köteles a szolgáltatás ellenértékének visszatérítésére abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtását már megkezdte.

 1. PANASZKEZELÉS

16.1. AZ AVIAN szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatások, panaszok esetén a AVIAN ügyfélszolgálata a jelen ÁSZF 1.4. pontjában megjelölt elérhetőségeken kereshető.

16.2. Az Ügyfél a panaszát írásban, elektronikusan, vagy postai úton teheti meg az alábbi elérhetőségeken:

levelezési cím: 1095 Budapest, Soroksári út 48.

Diagnosztikai szolgáltatás esetén lakossági ügyfelek esetén kapcsolat@mobilszures.hu

Üzleti ügyfelek uzleti@mobilszures.hu

Termékértékesítés esetén info@avianmedicina.hu

16.3. AZ AVIAN a szolgáltatással kapcsolatos panaszt kizárólag az Ügyféltől, meghatalmazottjától, vagy az Ügyfél nevében egyébként eljárni jogosult személytől fogadja el. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

16.4. AZ AVIAN a panasz érkezésétől számított 30 naptári napon belül írásban értesíti az Ügyfelet az általa megadott elérhetőségeken a panasz elintézéséről és annak részleteiről.

 1. VITARENDEZÉS

17.1. A Felek az esetlegesen felmerülő jogviták esetén elsősorban a békés vitarendezésre törekednek, amelynek érdekében együttműködésre kötelesek.

17.2. AZ AVIAN és az Ügyfél közötti szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén az Ügyfél a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján a békés vitarendezés jegyében egyezség létrehozása, annak eredménytelensége esetén döntéshozatal érdekében az AVIAN székhelye szerinti fogyasztóvédelmi békéltető testülethez fordulhat, amelynek neve és elérhetősége a következő: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina körút 99.

17.3. Az Ügyfél jogosult a területileg illetékes beteg-, ellátott-, vagy gyermekjogi képviselőhöz fordulni az Integrált Jogvédelmi Szolgálatnál (székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.; levelezési cím: 1365 Budapest, Pf.: 646.; központi telefonszám: +36-1/8969-000; e-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu) területileg illetékes beteg-, ellátott- vagy gyermekjogi képviselőhöz fordulni.

17.4. Az Ügyfél ezen felül jogosult az online megrendelés/vásárlás során felmerülő panaszát problémával kapcsolatos panaszrendező eljárást kezdeményezni az Európai Bizottság Online vitarendezési felületén, amely a következő elérési linken található: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show &lng=HU

17.5. A felmerülő jogvita rendezését az Ügyfél bírósági úton is jogosult kezdeményezni.

 1. VIS MAIOR

18.1. AZ AVIAN kizár minden felelősséget a Szerződés megkötésekor előre nem látható, rajta kívül álló és általa befolyásolhatatlan és elháríthatatlan események bekövetkezéséért, amelyek nem voltak előre láthatóak és amelyek következtében a szerződés teljesítése lehetetlenné válik.

18.2. Vis Maior lehetetlenülés esetén az Ügyfél igényelheti a szerződés teljesítését annak megszűnését követően, valamint élhet az elállás jogával.

18.3. Vis Maior esemény bekövetkezése esetén a Felek a kárukat maguk viselik.

18.4. Vis Maior esetében a Felek kötelesek annak tényéről haladéktalanul értesíteni egymást.

 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

19.1. Jelen ÁSZF esetében a következő jogszabályok előírásai az irányadók:

− Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

− információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

− az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

− a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény –

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

− a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

− a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

− a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

− a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19 /2014. (IV. 29.) NGM rendelet − az egészségügyi AVIANk és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

− az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény (továbbiakban Eütv.)

− az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüak.)

− 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról (EESZT rendelet)

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20.1. A jelen ÁSZF és a Felek között létrejött egyedi Szerződésbe foglalt rendelkezések esetén az egyedi Szerződés szabályai az irányadók.

20.2. A jelen ÁSZF, vagy az egyedi Szerződés rendelkezéseinek részbeni érvénytelensége, illetve érvénytelenülése nem érinti az ÁSZF, illetve az egyedi Szerződés egyéb részenek érvényességét.

20.3. A jelen ÁSZF-ben, illetve az egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos jogszabályi előírások az irányadók.

Hatályos: 2021. szeptember 1.

AVIAN Medicina Kft.